ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
3. สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
4. สนับสนุนการผลิตจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
5. โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
6. โครงการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร
7. มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
8. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดนกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
9. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
10. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
11. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
12. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/ กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์